Die Heilige Gees en ons Gebede

  • Print

Die Heilige Gees en Ons Gebede - Dr. Vorster Combrink

LEES: Rom 8:18-30 (Fokusteks: Vers 26-27)

INLEIDING

Die teks bring ons by 'n bed.

'n Bed kan verskillende dinge beteken: Dit kan 'n rusbed wees, of 'n siekbed, of 'n sterfbed, of ... 'n kraambed. 'n Kraambed laat ons dink aan: swaarkry, groot ongemak, pyn ...

SWAARKRY

Alle mense op aarde kry swaar.: Christene en nie-Christene.

Daar is jou eie swaarkry: probleme in jou naby-verhoudinge (huwelik, gesin), siekte (kanker), ouderdom, energietekorte, depressie, gestremdheid, die sweet en stryd in jou werk. Daar is lyding rondom ons: Werkloosheid, armoede, honger, geweld in huisgesinne, HIV, TB, roof en aanranding, oorlog, ens. d: Jy weet nie hoe jy mense moet beraad nie. Jy weet nie meer hoe en wat jy moet bid nie. Jou woorde droog op, jy raak stom, en al wat oorbly, is miskien skok, trane, 'n intense ongedefinieerde pyn hier binne, 'n besef van jou totale swakheid.

Vers 26 praat van hierdie swakheid. Wat word met swakheid bedoel?

SWAKHEID

Om swak te wees beteken nie dat ek partykeer swak voel, of net hier en daar 'n karakterswakheid of 'n gebrek het nie, maar dit beteken dat ons GEHEEL EN AL swak is. Ons leef in 'n bedeling van swakheid (astheneia), verganklikheid (21), verydeling (20). Die heerlikheid van die paradys is weg, en die heerlikheid van die nuwe skepping het nog nie aangebreek nie.

Die swakheid kenmerk ons hele bestaan.

Ons is swak:

  • omdat ons sondig is
  • omdat ons tussen en saam met ander sondige mense leef
  • omdat ons ly onder die gevolge van die sonde: moegheid, siekte, pyn, oorbevol¬king, armoede, besoedeling, geweld, ens;
  • omdat ons ook ly as gevolg van die aanvalle van die Bose.

Die lyding van die teenswoordige tyd kan basies op twee maniere beleef word: Sonder God en met God.

SWAARKRY SONDER GOD: HOPELOOSHEID

Mense wat God nie werklik ken nie, kan heeltemal platgeslaan word deur lyding. In ons tyd is daar baie mense wat wanhoop. Hulle het teleurgesteld geraak in die mens: veral in sy verstand, sy planne, sy wetenskap en tegniek. In plaas daarvan dat die mens met sy verstand, sy ekonomie en politiek 'n beter wêreld kon skep, is daar steeds armoede, hongersnood, geweld, grootskaalse ontwrigting van die natuur.

Die afgode van vooruitgang en sekuriteit het toe voete van klei. Die vraag is: Wat kom in die plek van die afgod? As dit nie die ware God is nie, dan probeer mense sonder Hom om hulle probleme te hanteer. En dit lei doodeenvoudig tot intense moedeloosheid en wanhoop.

SWAARKRY MET GOD: HOOP

Die ander moontlikheid is om jou lyding met God te verwerk. Dit is waaroor die apostel Paulus in Hoofstuk 8 aan die Romeine skryf.

Die gemeente in Rome se situasie was haglik. In vers 35 lees ons van hulle lyding: benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, die dood (swaard). Paulus haal Ps 44:23 aan:

Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word.

Die apostel is intens bewus daarvan dat ons bestaan stukkend is en dat die hele skepping verganklik is. En tog kyk hy nie bloot vas teen die nood van die skepping nie. Hy kyk na die verganklikheid vanuit die perspektief van die heerlikheid. Wat sien hy?

JESUS CHRISTUS

Hy sien Jesus, wat vanuit sy ewige heerlikheid indie ou bedeling inkom, ons swakhede en siektes op Hom neem, ons skuld aan die kruis dra, opstaan en opvaar in heerlikheid, 'n pad oopbreek na die hemel, 'n gebedskanaal na die Vader se troon.

Die skepping is nie op 'n sterfbed nie, maar op 'n kraambed. Die ou skepping sug (23), het kraampyne, pyne wat profeteer van die geboorte van 'n nuwe skepping.

Net so ook sug ons as gelowiges (23). Ons kreun onder die las van lyding wat ons moet dra. Ons loop en huil terwyl ons die sak met saad dra. En vanuit ons nood roep ons na God, na uitkoms, na verlossing. Ons roep na die finale uitkoms, die dag van die wederkoms wanneer God alles gaan herskep, en wanneer ons verheerlik gaan word.

GEBED

Ons GEBED IN LYDING is deel van ons nood. Ons gebed self is 'n verleentheid. Nie net partykeer nie, maar in die algemeen weet ons nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Ons is immers sondig. Ons hanteer ons swaarkry nie reg nie. Daar is vrees, twyfel, opstand, verwardheid, soms intense skok. Ons weet nie wat en hoe om te bid nie. Daar is miskien net trane.

DIE HULP VAN DIE HEILIGE GEES

God sien ons lyding raak, ons sondenood, ons swakheid! Hy vat nie noodwendig ons lyding weg nie, maar is by ons in ons lyding. Die Heilige Gees kom staan langs ons kraambed. Hy kom help ons.

Hoe help Hy ons?

Die Heilige Gees maak EERSTENS ons oë oop vir ons eie swakheid en sonde. Hy laat ons ons nood en ellende goed besef, ons onvermoë om God na behore te dien en eer.

TWEEDENS Vestig die Heilige Gees ons aandag op Christus waar Hy in heerlikheid aan die regterhand van die Vader sit, op die heerlikheid wat Christus vir ons verdien het en waaraan ons reeds deel het.

DERDENS maak Hy die hoop in ons wakker en laat Hy ons verlang na die toekoms, na die finale herstel van alles, na die finale koms van die koninkryk. En daarom laat Hy ons sug en bid. Hy leer ons om te bid. Hy lê die woorde in ons mond. Hy bid deur ons. Hy ONDERSTEUN ONS sodat ons kan bid.

Die Here ken ons gebedsverleentheid. Daarom werk die Heilige Gees die VRYMOEDIGHEID in ons om te bid. Ons hoef nie krampagtig te probeer om volmaak te bid nie. Ons kan maar na God toe gaan met ons min, of skewe woorde, met ons sugte, ons hartseer, ons opstand, ons twyfel, ons ongehoorsaamheid, ons begeertes, ons blydskap.

Ons kan selfs sonder woorde bid, sommer maar net stil word by die Here met die besef: Hy deurgrond my, Hy ken my in liefde. In Ps 5:1 (berym) bid ons:

O Heer, neem my gebed ter ore!
Kan ek die klare woord nie spreek -
U weet wat in my woel en smeek;
my sugte, as spraak nog ongebore,
is nie verlore.

Ons kan maar bid, al laat ons verstand ons in die steek. Al is ons so geskok, of verward, of depressief dat ons nie helder en logies met die Here kan praat nie. Al het ons Alzheimer. Ons kan maar met die ongevormde woorde na die Here toe gaan. Hy verstaan:

U ken my gedagtes nog voor hulle by my opkom

Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here,

weet wat dit gaan wees (Ps 139:4).

Daar is tye wanneer ons maar net stil kan word by die Here, net maar in sy teenwoordigheid kan wees.

En as ons swakheid so groot is dat ons gebede verstom, dan bid die Heilige Gees IN ONS PLEK. Hy vang die sugte van die skepping en die sugte van die gelowiges op en Hy sug en bid hemelse, onbegryplike, onuitspreek¬like, volmaakte gebede in ons plek. So tree Hy vir ons in by die Vader. Hy kom staan langs ons as 'n Advokaat en neem ons saak by die Vader op.

Die Heilige Gees kom staan in ons plek en omskep ons biddeloosheid in 'n kragtige gebed. Die gebede wat die Heilige Gees in ons plek bid, word verhoor. Weens ons sondigheid weet ons nie wat God se raad en besluite is nie. Die Heilige Gees ken God se wil en bid daarvolgens vir ons.

God verhoor die gebede van die Heilige Gees en laat dan alles vir ons ten goede meewerk (26)!

SLOT

Ons is op 'n kraambed.

Die Heilige Gees staan langs ons bed.

Ons roep in pyn en Hy roep saam met ons.

Hy roep saam met ons na geboorte van die nuwe skepping.

Hy bid selfs in ons plek.

Word ons gebede verhoor?

Ja, die Heilige Gees is die bewys daarvan.

Hy is die eerste Uitbetaling van die nuwe skepping.

BRONNE:

  • DJ Louw: Woord teen lig I/3:156
  • DJ Smit: Woord teen lig I/8:231
  • Versteeg: Het gebed in het Nieuwe Testament, 69-71;
  • Kommentare Romeine: Barret, Bruce, Jonker, Nygren, Lekkerkerker